ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ|ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2009-2012 (,000 €)