Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με την ικανότητά του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υψηλότερες απαιτήσεις κάθε θέσης, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ΤΟΜΗ. 

Το προσωπικό της ΤΟΜΗ αποτελείται από 76 άτομα, από τα οποία 18 είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και 9 είναι διπλωματούχοι γεωπόνοι και δασοκόμοι.
 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μία ενεργή πολιτική για το προσωπικό, προκειμένου αυτό να αναβαθμίζεται, να υποστηρίζεται και να εκπαιδεύεται, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.